Thông tư

Số hiệuTrích yếu nội dungNgày ban hànhTải về
số 01/2018/TT-BNNPTNTThông tư số 01/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/01/2018 Ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam16/01/2018
số 28/2017/TT-BNNPTNTThông tư số 28/2017/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2017 ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn25/12/2017
số 20/2017/TT-BNNPTNTThông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017 Hướng dẫn thực hiện Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản10/11/2017
số 16/2017/TT-BNNPTNTThông tư số 16/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/8/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu vệ sinh đối với cơ sở sản xuất tinh lợn24/08/2017
Số 11/2017/TT-BNNPTNTThông thư số 11/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn29/05/2017
Số 10/2017/TT-BNNPTNTThông tư số 10/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành29/05/2017
số 05/2017/TT-BNNPTNT Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2015 Hướng dẫn một số nôi dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-202001/03/2017
số 35/2016/TT-BNNPTNTThông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 12 năm 2016 hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-202026/12/2016
số 01/2017/TT-BNPTNTThông tư số 01/2017/TT-BNPTNT ngày 16/01/2017 Bổ sung Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam16/01/2017
Số 36/2016/TT-BNNPTNTThông tư số 36/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư 06/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 ban hành Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam26/12/2016
số 33/2016/TT-BNNPTNTThông tư số 33/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2016 Quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành và trang phục, thẻ công chức thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn31/12/2016
số 30/2016/TT-BNNPTNTThông tư số 30/2016/TT-BNNPTNT ngày 25/8/2016 Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn25/08/2016
số 30/2016/TT-BNNPTNTThông tư số 30/2016/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 8 năm 2016 sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 3 năm 2015 Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn25/08/2016
số 29/2016/TT-BNNPTNT Thông tư số 29/2016/TT-BNNPTNT ngày 05/8/2016 Quy định tiêu chuẩn đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn05/08/2016
số 26/2016/TT-BNNPTNTThông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 Quy định về kiểm dịnh động vật, sản phẩm động vật thủy sản30/06/2016
số 27/2016/TT-BNNPTNTThông tư số 27/2016/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 7 năm 2016 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi27/07/2016
số 25/2016/TT-BNNPTNTThông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016 Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn30/07/2016
Số: 17/2016/TT-BNNPTNTThông tư số 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 Hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn24/06/2016
số 18/2016/TT-BNPTNT Thông tư số 18/2016/TT-BNPTNT ngày 24 tháng 6 năm 2016 quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý24/06/2016
Số 14/TT-BNNPTNTThông tư số 14/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 6 năm 2016 quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh02/06/2016
Số 08/2016/TT-BNNPTNTThông tư 08/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 Quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản
số 06/2016/TT-BNNPTNT Thông tư số 06/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam.31/05/2016
số 04/2016/TT-BTNMTThông tư số 04/2016/TT-BTNMT ngày 29 tháng 4 năm 2016 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường29/04/2016
Số 04/VBHN-BNNPTNTVăn bản hợp nhất Số 04/VBHN-BNNPTNT Quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi08/01/2016
số 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYTThông tư Liên tịch số 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2015 Hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia12/11/2015
số 47/2015/TT-BNNPTNTThông tư số 47/2015/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 12 năm 2015 Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn15/12/2015
Số:01/2016/TT-BNNPTNTThông tư số 01/2016/TT-BNNPTNT ngay 15 tháng 02 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi.15/02/2016
số 32/2015/TT-BNNPTNTThông tư số 32/2015/TT-BNNPTNT ngày 6/10/2015 Quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành nông nghiệp và PTNT06/10/2015
số 31/2015/TT-BNNPTNTThông tư số 31/2015/TT-BNNPTNT ngày 6/10/2015 Quy định về giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi06/10/2015
Thông tư số 29 /2015/TT-BNNPTNT Thông tư số 29 /2015/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 9 năm 2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi.04/09/2015
Thông tư số 27/2015/TT-BNNPTNTThông tư 27/2015/TT-BNNPTNT về việc quy định tiêu chuẩn chức danh GĐ, PGĐ Sở NN-PTNT thuộc UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.07/08/2015
Số 23/VBHN-BNNPTNTThông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định 1045/QĐ-TTg ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thủy cầm20/07/2015
Số 22/VBHN-BNNPTNTThông tư Hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn20/07/2015
số 25/2015/TT-BNNPTNTThông tư số 25/2015/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 7 năm 2015 Ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam01/07/2015
Thông tư số 13/2015/TT-BNN&PTNT Thông tư số 13/2015/TT-BNN&PTNT ngày 25 tháng 3 năm 2015 Hướng dẫn trình tự thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn.25/03/2015
Số 18/2015/TT-BNNPTNTThông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn24/04/2015
Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNTThông Tư Số: 15/2015/TT-BNNPTNT Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn26/03/2015
Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện
Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BNNPTNT-BTCThông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC hướng dẫn chi tiết các mặt hàng thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện bình ổn giá và kê khai giá.03/03/2015
Thông tư Số 09/2015/TT-BNNPTNTThông tư Số 09/2015/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện điểm a khoản 1 Điều 6 Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020.03/03/2015
Thông tư Số 07/2015/TT-BNNPTNTThông tư Số 07/2015/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 02 năm 2015 hướng dẫn chấp thuận tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài trong các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn14/02/2015
Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNThông tư Số 04/2015/TT-BNNPTNT Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản12/02/2015
Thông tư số 06/2015/TT-BNNPTNTThông tư số 06 ngày 14/02/2015 Sửa đổi khoản 2 điều 18 thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/1/2014 của Bộ NN & PTNT về quy định trình tự thủ tục cấp và thu hồi giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.14/02/2015
Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNTThông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ27/12/2014
Số: 50/2014/TT-BNNPTNTThông tư 50/2014/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 12 năm 2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi24/12/2014
Số 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCTThông tư liên tịch số 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT Hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn.27/10/2014
Thông tư số 14/2014/TT-BNN Thông tư số 14/2014/TT-BNN ngày 28/4/2014 Ban hành Danh mục giống vật nuôi cao sản28/04/2014