THÔNG BÁO triển khai chương trình giống gốc vật nuôi năm 2020

0

THÔNG BÁO

Cục chăn nuôi được Bộ Nông nghiệp và PTNT giao đầu mối triển khai Chương trình giống gốc vật nuôi năm 2020 gồm 46 chủng loại và số lượng cụ thể như sau:

TT Loại giống gốc ĐVT Số lượng Khu vực thực hiện
1 Lợn YS, LR và DR nái GGP SS con 400 Miền Nam
2 Lợn đực KTNS phục vụ sản xuất con 400 Miền Nam
3 Lợn YS, LR và DR nái GGP SS con 500 Miền Bắc
4 Lợn đực KTNS phục vụ sản xuất con 500 Miền Bắc
5 Lợn VCN nái GGP SS con 550 Miền Bắc
6 Lợn đực VCN KTNS phục vụ sản xuất con 50 Miền Bắc
7 Lợn Móng cái thuần SS con 240 Miền Bắc
8 Lợn hương cái thuần SS con 240 Miền Bắc
9 Gà màu VLV1, VLV2 mái dòng thuần SS con 2.500 Miền Nam
10 Gà Ai Cập mái thuần SS con 1.600 Miền Bắc
11 Gà H’Mông mái thuần SS con 1.800 Miền Bắc
12 Gà mía mái thuần SS con 600 Miền Bắc
13 Gà Đông Tảo mái thuần SS con 600 Miền Bắc
14 Gà LV mái dòng thuần SS con 2.800 Miền Bắc
15 Gà LMT1, LMT2 mái dòng thuần SS con 1.200 Miền Trung
16 Gà ri mái thuần SS con 1.200 Miền Bắc
17 Gà Móng mái thuần SS con 1.500 Miền Bắc
18 Gà Tiên Yên mái thuần SS con 2.000 Miền Bắc
19 Gà Ninh Hòa mái dòng thuần SS con 2.500 Miền Trung
20 Gà chọi mái thuần SS con 500 Miền Trung
21 Vịt TC mái dòng thuần SS con 2.000 Miền Nam
22 Vịt biển mái thuần SS con 3.100 Cả nước
23 Vịt V2, V7, V12, V17 mái dòng thuần SS con 3.500 Miền Nam
24 Vịt SM2 mái dòng thuần SS con 3.500 Miền Bắc
25 Vịt SM3 mái dòng thuần SS con 2.200 Miền Bắc
25 Ngan R51, R71 mái dòng thuần SS con 3.600 Miền Bắc
27 Ngan RT7, RT8 mái dòng thuần SS con 1.000 Miền Bắc
28 Trâu đầm lầy cái thuần SS con 80 Miền Bắc
29 Trâu Muhra, đầm lầy cái thuần SS con 90 Miền Nam
30 Bò đực giống nhập ngoại sản xuất tinh con 57 Miền Bắc
31 Bò Senepol cái thuần SS con 30 Miền Bắc
32 Bò Red Angus cái thuần SS con 30 Miền Nam
33 Bò Droughmaster cái thuần SS con 50 Miền Nam
34 Bò Brahman cái thuần SS con 80 Miền Nam
35 Ngựa nội cái thuần SS con 20 Miền Bắc
36 Dê Boer cái thuần SS con 210 Cả nước
37 Dê Saanen cái thuần SS con 150 Cả nước
38 Dê bách thảo cái thuần SS con 150 Cả nước
39 Cừu Phan Rang cái thuần SS con 600 Cả nước
40 Ong ngoại (Apis mellifera) thuần đàn 2.200 Cả nước
41 Ong mật nội thuần đàn 2.000 Cả nước
42 Ong Apis Cerana indica thuần đàn 600 Cả nước
43 Ong mật HN, ĐN, LĐ, TG thuần đàn 600 Cả nước
44 Tằm thầu dầu lá sắn thuần 6.500 Tây Nguyên
45 Tằm lưỡng hệ thuần 4.000 Miền Bắc
46 Tằm đa hệ thuần 5.500 Miền Bắc

Xin mời các cơ sở chăn nuôi có đủ điều kiện năng lực về con người, cơ sở vật chất và đàn giống gốc vật nuôi đáp ứng Quyết định số 2317/QĐ-BNN-CN ngày 07/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt tiêu chí đối với cơ sở nuôi giữ giống gốc, sản xuất và cung ứng sản phẩm giống gốc vật nuôi và giống gốc thủy sản, Quyết định số 675/QĐ-BNN-CN ngày 4/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTN đăng ký tham gia thực hiện việc nuôi giữ đàn giống gốc và cung ứng sản phẩm giống gốc từ 1/1 đến 31/12/2020.

Đăng ký tham gia bằng văn bản có chữ ký và đóng dấu gửi về Cục Chăn nuôi – Bộ nông nghiệp và PTNT, số 16, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội từ 8 giờ ngày 29/9 đến 14 giờ 30 ngày 10/10/2020.

(Liên hệ chi tiết với bà Trần Thị Ngọc Lan, Phòng giống vật nuôi – Cục Chăn nuôi, Điện Thoại: 0961186668, E.mail: ngoclanmanh@yahoo.com)

 

Hà Nội, Ngày 28 tháng 9 năm 2020

CỤC CHĂN NUÔI

 

ĐÍNH CHÍNH THÔNG BÁO MỜI THAM GIA NUÔI GIỮ VÀ CUNG ỨNG GIỐNG GỐC VẬT NUÔI NĂM 2020

Cục chăn nuôi xin đính chính lại Thông báo ngày 28/9/2020 thay đổi số lượng một số đối tượng giống gốc vật nuôi triển khai Chương trình giống gốc vật nuôi năm 2020 cụ thể như sau:

TT Loại giống gốc ĐVT Số lượng đã TB 28/9/2020 Số lượng đính chính lại Khu vực thực hiện
1 Lợn hương cái thuần SS con 240 100 Miền Bắc
2 Gà ri mái thuần SS con 1.200 1.500 Miền Bắc
3 Gà Móng mái thuần SS con 1.500 1.800 Miền Bắc
4 Dê bách thảo cái thuần SS con 150 340 Cả nước
5          

 

Các nội dung khác không thay đổi./.

  Hà Nội, Ngày 01 tháng 10 năm 2020

CỤC CHĂN NUÔI

Share.

Comments are closed.