Thông báo số 7680/TB-BNN-VP ngày 02 tháng 10 năm 2018 Ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 3346/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/8/2018 điều chỉnh phân công nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành đối với một số sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu trước thông quan

0


7680.

Share.

Comments are closed.