THÔNG BÁO MỜI THAM GIA NUÔI GIỮ GIỐNG GỐC VÀ CUNG ỨNG SẢN PHẨM GIỐNG GỐC VẬT NUÔI NĂM 2020 ĐỢT 3

0

Cục chăn nuôi được Bộ Nông nghiệp và PTNT giao đầu mối triển khai Chương trình giống gốc vật nuôi năm 2020, xin thông báo mời đợt 3 tham gia Chương trình giống gốc vật nuôi gồm 18 chủng loại, số lượng và địa điểm nuôi giữ cụ thể như sau:

TT Loại giống gốc ĐVT Số lượng Khu vực thực hiện
1 Lợn VCN nái GGP SS con 350 Miền Bắc
2 Lợn đực VCN KTNS phục vụ sản xuất con 50 Miền Bắc
3 Lợn YS, LR và DR hoặc Pi nái GGP SS con 150 Miền Bắc
4 Lợn đực KTNS phục vụ sản xuất con 150 Miền Bắc
5 Lợn Móng Cái nái thuần SS con 100 Miền Bắc
6 Lợn Móng Cái nái thuần SS con 140 Miền Bắc
7 Gà H’Mông mái thuần SS con 1.700 Miền Bắc
8 Vịt biển mái thuần SS con 1.500 Miền Nam
9 Vịt biển mái thuần SS con 1.000 Miền Bắc
10 Vịt biển mái thuần SS con 600 Miền Bắc
11 Vịt SM2 mái dòng thuần SS con 3.000 Miền Bắc
12 Trâu đầm lầy cái thuần SS con 60 Miền Bắc
13 Bò đực giống nhập khẩu sản xuất tinh con 30 Miền Bắc
14 Bò đực giống nhập khẩu sản xuất tinh con 22 Miền Bắc
15 Dê Boer cái thuần SS con 60 Miền Nam
16 Dê Boer cái thuần SS con 150 M/Bắc và M/Trung
15 Dê bách thảo cái thuần SS con 200 M/Bắc và M/Trung
18 Dê bách thảo cái thuần SS con 140 Miền Nam

Xin mời các cơ sở chăn nuôi có đủ điều kiện năng lực về con người, cơ sở vật chất và đàn giống gốc vật nuôi đáp ứng Quyết định số 2317/QĐ-BNN-CN ngày 07/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt tiêu chí đối với cơ sở nuôi giữ giống gốc, sản xuất và cung ứng sản phẩm giống gốc vật nuôi và giống gốc thủy sản, Quyết định số 675/QĐ-BNN-CN ngày 4/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTN đăng ký tham gia thực hiện việc nuôi giữ đàn giống gốc và cung ứng sản phẩm giống gốc từ 1/1 đến 31/12/2020.

Đăng ký tham gia bằng văn bản có chữ ký và đóng dấu gửi về Cục Chăn nuôi – Bộ nông nghiệp và PTNT, số 16, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội từ 09 giờ ngày 29/10 đến 09 giờ ngày 05/11/2020.

(Liên hệ chi tiết với bà Trần Thị Ngọc Lan, Phòng giống vật nuôi – Cục Chăn nuôi, Điện Thoại: 0961186668, E.mail: ngoclanmanh@yahoo.com)

 

 

Hà Nội, Ngày 28 tháng 10 năm 2020

CỤC CHĂN NUÔI

Tệp đính kèm:

Share.

Comments are closed.