THÔNG BÁO MỜI THAM GIA NUÔI GIỮ GIỐNG GỐC VÀ CUNG ỨNG SẢN PHẨM GIỐNG GỐC VẬT NUÔI NĂM 2020 ĐỢT 2

0

Cục chăn nuôi được Bộ Nông nghiệp và PTNT giao đầu mối triển khai Chương trình giống gốc vật nuôi năm 2020 đợt 2 gồm 8 chủng loại và số lượng cụ thể như sau:

TT Loại giống gốc ĐVT Số lượng Khu vực thực hiện
1 Lợn YS, LR và DR nái GGP SS con 300 Miền Nam
2 Lợn đực KTNS phục vụ sản xuất con 200 Miền Nam
3 Lợn YS, LR và DR nái GGP SS con 350 Miền Bắc
4 Lợn đực KTNS phục vụ sản xuất con 350 Miền Bắc
5 Gà Ninh Hòa mái dòng thuần SS con 1.200 Miền Trung
6 Bò Red Angus cái thuần SS con 20 Miền Nam
7 Bò Droughmaster cái thuần SS con 20 Miền Nam
8 Bò Brahman cái thuần SS con 60 Miền Nam

Xin mời các cơ sở chăn nuôi có đủ điều kiện năng lực về con người, cơ sở vật chất và đàn giống gốc vật nuôi đáp ứng Quyết định số 2317/QĐ-BNN-CN ngày 07/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt tiêu chí đối với cơ sở nuôi giữ giống gốc, sản xuất và cung ứng sản phẩm giống gốc vật nuôi và giống gốc thủy sản, Quyết định số 675/QĐ-BNN-CN ngày 4/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTN đăng ký tham gia thực hiện việc nuôi giữ đàn giống gốc và cung ứng sản phẩm giống gốc từ 1/1 đến 31/12/2020.

Đăng ký tham gia bằng văn bản có chữ ký và đóng dấu gửi về Cục Chăn nuôi – Bộ nông nghiệp và PTNT, số 16, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội từ 13 giờ ngày 15/10 đến 13 giờ ngày 29/10/2020.

(Liên hệ chi tiết với bà Trần Thị Ngọc Lan, Phòng giống vật nuôi – Cục Chăn nuôi, Điện Thoại: 0961186668, E.mail: ngoclanmanh@yahoo.com)

 

Hà Nội, Ngày 15 tháng 10 năm 2020

CỤC CHĂN NUÔI

Share.

Comments are closed.