Quyết định

Số hiệuTrích yếu nội dungNgày ban hànhTải về
QUYẾT ĐỊNH Số: 383 /QĐ-CN-TĂCN Về việc chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi
số 280/QĐ-CN-KHTHQuyết định số 280/QĐ-CN-KHTH ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi phê duyệt tiêu chí và danh sách giải thưởng VIETSTOCK 202231/08/2022
Quyết định số 222/QĐ-CN-VP ngày 23 tháng 11 năm 2021 Về việc thành lập Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Thực hiện chuyển đổi số, xây dựng nền chăn nuôi số gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính” giai đoạn 2021 – 2025
Quyết định số 221/QĐ-CN-VP ngày 23 tháng 11 năm 2021 Về việc phát động phong trào thi đua “Thực hiện chuyển đổi số, xây dựng nền chăn nuôi số gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính” giai đoạn 2021 – 2025
Quyết định số 186/QĐ-CN-VPQuyết định số 186/QĐ-CN-VP ngày 29 tháng 10 năm 2021 Ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động trong Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 của Cục Chăn nuôi29/10/2021
số 342/QĐ-CN-GSNQuyết định số 342/QĐ-CN-GSN ngày 12 tháng 8 năm 2019 về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi12/08/2019
số 20/QĐ-CN-TĂCNQuyết định số 20/QĐ-CN-TĂCN ngày 30 tháng 1 năm 2019 cuả Cục trưởng Cục Chăn nuôi về việc chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi30/01/2019
số 118 /QĐ-CN-TĂCN Quyết định số 118 /QĐ-CN-TĂCN ngày 19 tháng 4 năm 2019 cuả Cục trưởng Cục Chăn nuôi về việc chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi19/04/2019
số 276 /QĐ-CN-TĂCNQuyết định số 276 /QĐ-CN-TĂCN ngày 03 tháng 7 năm 2019 cuả Cục trưởng Cục Chăn nuôi về việc chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi31/07/2019
số 239 /QĐ-CN-TĂCN Quyết định số 239 /QĐ-CN-TĂCN ngày 10 tháng 6 năm 2019 cuả Cục trưởng Cục Chăn nuôi về việc chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi10/06/2019
số 254/QĐ-CN-TĂCNQuyết định số 254/QĐ-CN-TĂCN ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi về việc chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi20/07/2019
số 16 /QĐ-CN-TĂCN Quyết định số 16 /QĐ-CN-TĂCN ngày 25 tháng 01 năm 2019 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi Về việc chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi25/01/2019
số 292 /QĐ-CN-TĂCNQuyết định số 292 /QĐ-CN-TĂCN ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Cục trưởng Cục Chăn nuôi Về việc bổ sung phạm vi chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi10/07/2019
số 295 /QĐ-CN-TĂCNQuyết định số 295 /QĐ-CN-TĂCN của Cục trưởng Cục Chăn nuôi về việc bổ sung phạm vi chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi15/07/2019
số 20 /QĐ-CN-TĂCN Quyết định số 20 /QĐ-CN-TĂCN ngày 30 tháng 01 năm 2019 Về việc chỉ định phòng thử nghiệm trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi30/01/2019
số 1398/QĐ-TCCB-BNN Quyết định số 1398/QĐ-TCCB-BNN ngày 13 tháng 4 năm 2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nuôi13/04/2017
số 397/QĐ-CN-MTCNQuyết định số 397/QĐ-CN-MTCN ngày 04/04/2017 ban hành hướng dẫn phương án bảo vệ môi trường trong khu chăn nuôi tập trung04/04/2017
số 728/QĐ-BNN-CNQuyết định số 728/QĐ-BNN-CN ngày 14 tháng 3 năm 2017 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn14/03/2017
số 254/QĐ-TTgQuyết định số 254/QĐ-TTg ngày 22/02/2017của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn22/02/2017
số 252/QĐ-BNN-TCCBQuyết định số 252/QĐ-BNN-TCCB ngày 03/2/2017 về việc Ban hành chương trình hành động thực hiện Quyết định số 2185/QĐ-TTG về kế hoạch tổng thể triển khai cơ chế một cửa asean và cơ chế một cửa quốc gia giai đoạn 2016 – 202003/02/2017
số 238/QĐ-BNN-PCQuyết định số 238/QĐ-BNN-PC ngày 24/01/2017 về việc Ban hành kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 201724/01/2017
số 152/QĐ-UBND Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh Cần Thơ về việc phê duyệt kế hoạch phát triển chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố cần thơ đến năm 2020 và định hướng đến năm 203019/02/2017
số 226/QĐ-BNN-KHCNQuyết định số 226/QĐ-BNN-KHCN ngày 09 tháng 01 năm 2017 Ban hành kế hoạch hành động của Bộ NN & PTNT thực hiện NQ số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính Phủ09/01/2017
số 5463/QĐ-BNN-PCQuyết định số 5463/QĐ-BNN-PC ngày 28/12/2016 Về việc bãi bỏ Thông tư số 20/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/6/2014 quy định một số nội dung về phân công và thẩm quyền quản lý vật tư nông nghiệp28/12/2016
số 1125/BNN-CNCông văn số 1125/BNN-CN ngày 29/12/2016 về việc hỗ trợ ổn định phát triển chăn nuôi lợn.29/01/2017
số 2605/QĐ-UBNDQuyết định số 2605/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Phê duyệt Quy định tiêu chuẩn và mức hỗ trợ thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020 trên đại bàn tỉnh An Giang19/09/2016
số 3727/QĐ-BNN-QLCLQuyết định số 3727/QĐ-BNN-QLCL Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai chương trình phối hợp “Quản lý, kiểm soát và ngăn chặn việc lạm dụng hóa chất công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản”08/09/2016
số 7608/KH-BNNQLCLQuyết định số 7608/KH-BNNQLCL ngày 08/9/2016 Thực hiện chương trình phối hợp 90 của Chính phủ và Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam về vận động và giám sát an toàn thực phẩm 02 năm 2016-201708/09/2016
Thông báo số 28/TB-CN-VP ngày 12/09/2016 về việc tuyển dụng viên chức năm 2016
số 3545/QĐ-BNN-QLCLQuyết định số 3545/QĐ-BNN-QLCL ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chỉ định tạm thời phòng kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước26/08/2016
số 624/QĐ-CN-GSLQuyết định số 624/QĐ-CN-GSL ngày 31 tháng 8 năm 2016 Chỉ định cơ sở đào tạo, tập huấn về kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho trâu, bộ31/08/2016
số 623/QĐ-CN-GSL Quyết định số 623/QĐ-CN-GSL ngày 31 tháng 8 năm 2016 Chỉ định cơ sở đào tạo, tập huấn về kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho trâu, bộ31/08/2016
số 3486/QĐ-BNN-KH Quyết định số 3486/QĐ-BNN-KH Ban hành kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 71/NQ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2016 về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 201623/08/2016
số 30/2016/TT-BNNPTNTThông tư số 30/2016/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 8 năm 2016 sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 3 năm 2015 Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn25/08/2016
số 34/2016/QĐ-UBNDQuyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Ban hành quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-202003/08/2016
số 2111/QĐ-UBNDQuyết định số 2111/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2016 của UBND An Giang phê duyệt đơn giá hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo Quyết định 50/2014/QĐ-TTg25/07/2016
số 2254/QĐ-UBNDQuyết định số 2254/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch thực hiện tái cơ cấu lĩnh vực chăn nuôi giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 203018/07/2016
số 2519/QĐ-BNN-PCQuyết định số 2519/QĐ-BNN-PC ngày 22/6/2016 Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành22/06/2016
số 2509/QĐ-BNN-CNQuyết định số 2509/QĐ-BNN-CN ngày 22 tháng 6 năm 2016 về việc ban hành Quy chế chứng nhận và quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi lợn, gà an toàn trong nông hộ22/06/2016
số 4653/QĐ-BNN-CNQuyết định số 4653/QĐ-BNN-CN ngày 10/11/2015 Ban hành quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP)10/11/2015
Số 1614/QĐ-BNN-PCQuyết định Số 1614/QĐ-BNN-PC ngày 05/05/2016 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến hết ngày 31/3/201605/05/2016
số 24/QĐ-BNN-KHCN Quyết định số 24/QĐ-BNN-KHCN ngày 06 tháng 01 năm 2016 Chỉ định phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (Trung tâm phân tích và chứng nhận sản phẩm nông nghiệp Hà Nội)06/01/2016
số 2242/QĐ-UBNDQuyết định số 2242/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2015 về việc chỉ định đơn vị sản xuất, cung ứng tinh, vật tư hỗ trợ phối giống nhân tạo đối với lợn, trâu, bò và công bố các đơn vị cung ứng con giống thực hiện chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2016.14/12/2015
Số 368/QĐ-BNN-KHCNQuyết định số 368/QĐ-BNN-KHCN ngày 28 tháng 01 năm 2016 Chỉ định Phòng thử nghiệm nghành nông nghiệp và phát triển nông thôn. (Chỉ định lại và chỉ định mở rộng Phòng thử nghiệm Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ tại số 02 Nguyễn Văn Thủ, Phường ĐaKao Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh).28/01/2016
Số: 367/QĐ-BNN-KHCNQuyết định số 367/QĐ-BNN-KHCN ngày 28 tháng 01 năm 2016 Chỉ định Phòng thử nghiệm nghành nông nghiệp và phát triển nông thôn. (Chỉ định lại và chỉ định mở rộng Phòng thử nghiệm Trung tâm Dịch vụ phân tích thí nghiệm thành phố Hồ CHí Minh đóng tại F2 -67, F2-68 phường Phú Thứ Quận Cái Răng thành phố Cần Thơ).28/01/2016
Số 365/QĐ-BNN-KHCNQuyết định số 366/QĐ-BNN-KHCN ngày 28 tháng 01 năm 2016 Chỉ định Phòng thử nghiệm nghành nông nghiệp và phát triển nông thôn. (Chỉ định lại và chỉ định mở rộng Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương II).28/01/2016
Số: 365/QĐ-BNN-KHCNQuyết định số 365/QĐ-BNN-KHCN ngày 28 tháng 01 năm 2016 Chỉ định Phòng thử nghiệm nghành nông nghiệp và phát triển nông thôn (Phòng Thử nghiệm Hóa Sinh của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Chi Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận).28/01/2016
Số 3194/QĐ-BNN-CNQuyết định số 3194/QĐ-BNN-CN ngày 11 tháng 8 năm 2015 Ban hành Hướng dẫn kỹ thuật lắp đặt, sử dụng công trình khí sinh học nắp cố định, công trình khí sinh học bằng vật liệu composite và quy trình kỹ thuật sử dụng chế phẩm sinh học làm đệm lót sinh học chăn nuôi lợn, gà11/08/2015
số 713 /QĐ-CN-GSN Quyết định số 713 /QĐ-CN-GSN ngày 16/10/2015 Ban hành Hướng dẫn thực hiện biện pháp an toàn sinh học tối thiểu cho cơ sở chăn nuôi gia cầm sinh sản16/10/2015
Số: 1057/BNN-CNQuyết định số 1057/BNN-CN ngày 10 tháng 5 năm 2013 Về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện biện pháp an toàn sinh học tối thiểu cho cơ sở ấp trứng gia cầm hộ gia đình10/05/2013
Quyết định số 687/QĐ-CN-GSNQuyết định số 687/QĐ-CN-GSN Về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới.07/10/2015
số 3960/QĐ-BNN-CNQuyết định số 3960/QĐ-BNN-CN ngày 06 tháng 10 năm 2015 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.06/10/2015
Quyết định số 700/QĐ-CN-GSL Quyết định số 700/QĐ-CN-GSL Về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật: Quy trình đánh giá chon lọc bò đực giống Holstein Friesian qua 3 bước (đời trước, bản thân và chị em gái) trong điều kiện Việt Nam.12/10/2015
số 3073/QĐ-BNN-KHQuyết định số 3073/QĐ-BNN-KH ngày 03 tháng 8 năm 2015 phê duyệt danh mục các chương trình thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.03/08/2015
Số 20/VBHN-BNNPTNTQuyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng bò đực giống20/07/2015
Số: 17/VBHN-BNNPTNTQuyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành quy định về quản lý và sử dụng trâu đực giống20/07/2015
Số 21/VBHN-BNNPTNTQuyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy định về trao đổi quốc tế nguồn gen vật nuôi quý hiếm.20/07/2015
Số 18/VBHN-BNNPTNTQuyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng dê đực giống.20/07/2015
số 2766/QĐ-BNN-CN Quyết định số 2766/QĐ-BNN-CN ngày 13 tháng 7 năm 2015 Công bố mã HS đối với danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam13/07/2015
Số 880/QĐ-UBNDQuyết định số 880/QĐ-UBND ngày 27/05/2015 Về việc thành lập Ban chỉ đạo quản lý Giống vật nuôi tỉnh Hòa Bình.27/05/2015
Quyết định số 900/QĐ-BKHCNQuyết định số 900/QĐ-BKHCN ngày 19 tháng 03 năm 2015 chỉ định phòng thử nghiệm nghành nông nghiệp và phát triển nông thôn19/03/2015
Số 4411/QĐ-BNN-CNQuyết định số 4411/QĐ-BNN-CN ngày 15 tháng 10 năm 2014 về việc thành lập Ban điều hành kế hoạch hành động thực hiện Chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới”.15/10/2014
Số 206/QĐ-CN-TĂCNChỉ định Phòng Thử nghiệm thuộc Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Vinacert (Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà số 130, Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội; Điện thoại: 043 634 1933; Fax: 043. 634 1137) là Phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi11/07/2014
Số: 233 /QĐ-CN-TĂCNChỉ định Phòng phân tích hóa học thuộc Viện Khoa học sự sống – Trường Đại học nông lâm Thái Nguyên (địa chỉ: Xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Điện thoại: 0280.3841.389; Fax: 0280.3841.389) là Phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi.23/09/2013
Số: 159 /QĐ-CN-TĂCNChỉ định Trung tâm Phân tích và giám định thực phẩm quốc gia, thuộc Bộ Công thương (Địa chỉ: Số 301, Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội; Điện thoại: 043 8582 752; Fax: 043 8582 752) là Phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi28/06/2013
Số 95/QĐ-CN-TĂCN Chỉ định Phòng phân tích thuộc Trung tâm Khảo, kiểm nghiệm và kiểm định giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi – Cục Chăn nuôi là Phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi (Địa chỉ: xã Thuỵ Phương, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội. Điện thoại: 0437410150; Fax: 043 7525340).26/04/2013
Số: 334 /QĐ-CN-TĂCNChỉ định Khoa xét nghiệm thuộc Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Ninh là Phòng thử nghiệm thức ăn chăn nuôi.08/11/2012
Số: 193 /QĐ-CN-TĂCNChỉ định Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (thuộc Bộ Y tế) thực hiện việc thử nghiệm thức ăn chăn nuôi.11/07/2012
Số: 257 /QĐ-CN-TĂCNChỉ định Trung tâm Chất lượng Nông lâm thuỷ sản vùng 1 (Địa chỉ: 51 Lê Lai – Ngô Quyền – TP. Hải Phòng. Điện thoại: 031.3767.117. Fax: 031.3837.507) thực hiện việc thử nghiệm thức ăn chăn nuôi.10/09/2012
Số: 119 /QĐ-CN-TĂCNChỉ định Phòng Kiểm nghiệm Chất lượng – Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận Chất lượng Nông lâm, Thủy sản Thanh Hóa thực hiện việc thử nghiệm thức ăn chăn nuôi.28/05/2012
Số: 118 /QĐ-CN-TĂCNChỉ định Phòng Thử nghiệm Nông nghiệp – Trung tâm Kiểm nghiệm, Chứng nhận Chất lượng Đất và Vật tư Nông nghiệp Vĩnh Phúc thực hiện việc thử nghiệm thức ăn chăn nuôi28/05/2012
Số: 312 /QĐ-CN-TĂCNChỉ định Phòng phân tích thức ăn và sản phẩm chăn nuôi (thuộc Viện Chăn nuôi) thực hiện việc thử nghiệm thức ăn chăn nuôi.28/11/2011
Số: 66/2005/QĐ-BNNQuyết định số 66/2005/QĐ-BNN ban hành Quy định về quản lý và sử dụng bò đực giống;31/10/2005
số 16/2004/PL-UBTVQH11 Pháp lệnh số 16/2004/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Về giống vật nuôi
Số: 680/QĐ-BNN-CNQuyết định Số: 680/QĐ-BNN-CN Phê duyệt “Đề án tăng cường năng lực quản lý nhà nước về giống vật nuôi đến năm 2020”07/04/2014
Số 985/QĐ-BNN-CNQuyết định 985/QĐ-BNN-CN Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án “Tái cơ cấu chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”09/05/2014
Số 984/QĐ-BNN-CNQuyết định 984/QĐ-BNN-CN ngày 09 tháng 5 năm 2014 Phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu nghành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”09/05/2014
Số: 08/QĐ-CN-VPQUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của Cục Chăn nuôi16/01/2014
Chiến lược phát triển chăn nuôi đến 2020