Cục Chăn nuôi Lấy ý kiến hủy bỏ QCVN trong lĩnh vực chăn nuôi

0

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ

Hiện nay, nội dung của một số QCVN trong lĩnh vực chăn nuôi không còn phù hợp với quy định tại Luật Chăn nuôi, Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành. Vì vậy, để hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị hủy bỏ một số QCVN trong lĩnh vực chăn nuôi, Cục Chăn nuôi đề nghị Chi cục Chăn nuôi và Thú y các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho ý kiến về việc hủy bỏ các QCVN, cụ thể như sau:

  1. Danh mục QCVN đề nghị hủy bỏ (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
  2. Đề nghị các Chi cục gửi ý kiến về Phòng Thanh tra, Pháp chế, Cục Chăn nuôi trước ngày 22/12/2021, 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.

Tệp đính kèm:

Share.

Comments are closed.