Công văn số 557/CN-MTCN ngày 28 tháng 7 năm 2022 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ

0
Kính gửi: Các Công ty/đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi

Ngày 13 tháng 7 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi. Toàn văn Nghị định nói trên được đăng tải trên Website: http://vanban.chinhphu.vn. Cục Chăn nuôi đề nghị Quý Công ty/đơn vị:

  1. Nghiên cứu các nội dung sửa đổi liên quan đến quản lý sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi tại Nghị định nói trên.
  2. Xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện quy định về quản lý sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi để đảm bảo sản phẩm nêu trên lưu thông trên thị trường tuân thủ quy định của pháp luật./.

Tệp đính kèm:

Share.

Comments are closed.