Công văn số 23/CN-VP ngày 07 tháng 01 năm 2019 về việc triển khai chính thức thủ tục miễn, giảm kiểm tra chất lượng TĂCN nhập khẩu theo Cơ chế một cửa quốc gia từ ngày 09/01/2019

0

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC CHĂN NUÔI

Số: 23 /CN-VP

V/v triển khai chính thức thủ tục miễn, giảm kiểm tra chất lượng TĂCN nhập khẩu theo Cơ chế một cửa quốc gia từ ngày 09/01/2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

– Tổng cục Hải quan;- Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel;- Trung tâm Tin học và Thống kê Bộ NN&PTNT;- Tổ chức chứng nhận sự phù hợp chất lượng TĂCN;- Các Doanh nghiệp nhập khẩu thức ăn chăn nuôi.

 

 

 

 

 

 Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016 – 2020, Cục Chăn nuôi được giao thực hiện 02 thủ tục “Kiểm tra giảm chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu có thời hạn”, “Miễn kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu có thời hạn” theo Cơ chế một cửa quốc gia.

Đến nay, Cục Chăn nuôi đã phối hợp với Tổng Cục hải quan, Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel hoàn thiện phần mềm và triển khai vận hành chính thức từ ngày 09/01/2019.

Cục Chăn nuôi đề nghị Tổng Cục hải quan, Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel, Trung tâm Tin học và Thống kê Bộ NN&PTNT, các Doanh nghiệp nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, các Tổ chức chứng nhận sự phù hợp chất lượng thức ăn chăn nuôi chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật để nộp, tiếp nhận, xử lý hồ sơ miễn, giảm kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu theo yêu cầu của hệ thống một cửa quốc gia./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ trưởng (để b/c);

– Thứ trưởng Hà Công Tuấn (để b/c);

– Vụ TCCB (VPTTCCHC);

– Cục CNTT&TK Hải quan;

– Lưu: VT.

Q. CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Dương

Share.

Comments are closed.