Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020

0

Thực hiện Quyết định số2640/QĐ-BNVngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020”, Bộ Nông nghiệp và PTNTđã ban hành Quyết định số 3545/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/9/2019 ban hành Kế hoạch thíđiểm triển khai khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nông nghiệp và PTNTnăm 2019.Theo đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ khảo sát sự hài lòng củangười dân, doanh nghiệpđã trực tiếp thực hiệnthủ tục hành chính và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua Cơ chế một cửa quốc gia và Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ trong năm 2019. Phương pháp khảo sát trực tuyến thông quaBiểu mẫu “Phiếu khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng dịch vụ công trực tuyến do Bộ Nông nghiệp và PTNT cung cấp” tại địa chỉ:

Phiếu khảo sát sự hài lòng

Thời gian tiến hành khảo sát đến hết ngày 20/11/2019

Share.

Comments are closed.