9. Điều chỉnh, cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu (lĩnh vực chăn nuôi)

0

9.1. Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Tổ chức gửi hồ sơ về Cục Chăn nuôi.

– Bước 2: Kiểm tra nội dung hồ sơ:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, Cục Chăn nuôi xem xét điều chỉnh, cấp lại CFS cho thương nhân.

9.2. Cách thức thực hiện:

– Trực tiếp.

– Qua đường bưu điện.

9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  1. a) Hồ sơ gồm:

Văn bản đề nghị và các giấy tờ liên quan.

  1. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

9.4. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, Cục Chăn nuôi xem xét điều chỉnh, cấp lại CFS cho thương nhân.

9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân.

9.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Chăn nuôi.

9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận: Không.

9.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không.

9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không.

9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Cục Chăn nuôi cấp CFS đối với hàng hóa xuất khẩu theo các quy định sau:

– Có yêu cầu của thương nhân xuất khẩu về việc cấp CFS cho hàng hóa.

– Hàng hóa có tiêu chuẩn công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

(Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương)

9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Share.

Comments are closed.