Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông của Cục Chăn nuôi năm 2023

0

       – Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của
Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công
tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp
luật của cán bộ, công chức, viên chức và người dân; nâng cao ý thức chấp hành
pháp luật của cán bộ, nhân dân; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban
Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý
thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

      – Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phát hiện, nhân rộng các
mô hình, cách làm mới có hiệu quả; phát huy tinh thần trách nhiệm tự học tập,
tìm hiểu pháp luật; nghĩa vụ học tập pháp luật, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo
đức lối sống của cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân
thủ, chấp hành pháp luật trong xã hội.

Tệp đính kèm:

Share.

Comments are closed.