2. Công nhận thức ăn chăn nuôi mới

0

2.1. Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Kết thúc khảo nghiệm, tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ về Cục Chăn nuôi.

– Bước 2: Thành lập Hội đồng khoa học chuyên ngành để đánh giá kết quả khảo nghiệm và hoàn tất các thủ tục công nhận thức ăn chăn nuôi mới.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo kết quả khảo nghiệm, Cục Chăn nuôi thành lập Hội đồng khoa học chuyên ngành để đánh giá kết quả khảo nghiệm và ban hành quyết định công nhận thức ăn chăn nuôi mới. Trường hợp không ban hành quyết định công nhận thức ăn chăn nuôi mới, Cục Chăn nuôi phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2.2. Cách thức thực hiện: Chưa quy định.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Hồ sơ gồm: Báo cáo kết quả khảo nghiệm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2.4. Thời hạn giải quyết:

Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Báo cáo kết quả khảo nghiệm.

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

– Tổ chức.

– Cá nhân.

2.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cục Chăn nuôi.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận thức ăn chăn nuôi mới.

Thời hạn hiệu lực của Quyết định công nhận thức ăn chăn nuôi mới: Không.

2.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không.

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không.

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

– Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

Tệp đính kèm:

Share.

Comments are closed.